Logo voor Site 

Het beoefenen van sport is een mensenrecht.
Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om sport te beoefenen, zonder discriminatie van welke aard dan ook.
En in de geest van de Olympische gedachte.
Dit vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit en fair play.
Vertaald uit het olympisch handvest.

Alle teksten op deze website vallen onder de bescherming van de wetgeving op de auteursrechten en mogen onder geen enkel beding vermenigvuldigd of overgenomen worden. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de interpretatie en de toepassing ervan en zij zijn dienvolgens niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade die eruit voortvloeit. De teksten van deze website kunnen nooit op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bepaalde rechten creëren. De auteurs hebben het recht om deze teksten eenzijdig en op elke moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.  De teksten vormen slechts een algemene informatie  kunnen geenszins als advies  gelden in concrete situaties. De mails die via de website worden verzonden zijn niet beveiligd en bezitten geen vertrouwelijk karakter.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle rekeningen, facturen en nota’s binnen de acht dagen betaalbaar  met vermelding van het factuurnummer. Het betreft telkens een draagbare schuld. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, Nederlandstalige kamers. Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege een interest verschuldigd zijn van 12 % per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 €  Ieder protest en/of klacht betreffende een provisieaanvraag of staat van erelonen en kosten dient op straffe van verval binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst gemotiveerd en per aangetekend te schrijven worden meegedeeld. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het verzekerd bedrag van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de cliënt verzaakt aan elke gebeurlijke meerschade.

 

 

 

 

 

.   .

.

 

.   .